Posted by oat on 06:04 with No commentsรายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
1.  แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)

2.  เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
          -  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.  เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
          -  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
          4.1  กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
          4.2  กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
(แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้

5.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
(แบบ กยศ.103)

6.  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7.  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8.  เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม

* หมายเหตุ  : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น